Skip to main content

Algemene Voorwaarden 

Artikel 1 Algemeen
1.1
De overeengekomen Abonnementsvorm staat op de voorzijde van het in inschrijfformulier vermeld.|

1.2
Bij abonnementen op basis van 1 x per week trainen hanteert Club Active het flexibele trainingstegoeden systeem, d.w.z. dat u recht heeft op een bepaald aantal trainingstegoeden voor de abonnementsperiode, zoals met u overeengekomen. U bent geheel vrij in het opnemen van deze tegoeden; echter aan het einde van iedere abonnementsperiode komt het resterende aantal tegoeden te vervallen.

1.3
Het GOLD abonnement is onbeperkt + Bungee Super Fly, Hitt, Cross
Boxing & Aerial Yoga. Bungee Super Fly, Hitt, Cross Boxing & Aerial
Yoga zijn niet mogelijk op een 1x per week  abonnement. Bungee
Super Fly, Hitt, Cross Boxing & Aerial Yoga zijn niet opgenomen in het
onbeperkte abonnement.

1.4
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.

Artikel 2 Duur en beëindiging van het abonnement
2.1
Het abonnement wordt afgesloten voor bepaalde tijd, met dien verstande dat er te allen tijde sprake is van een minimale abonnementsduur, zoals vermeld en overeengekomen op de voorzijde van het inschrijfformulier.

2.2
Het abonnement kan gedurende deze minimale abonnementsduur niet worden beëindigd.

2.3
De opzegtermijn na de overeengekomen minimale abonnementsduur bedraagt 1 volle kalendermaand. Opzegging dient te geschieden voor de 1e dag van een kalendermaand door middel van een aangetekend schrijven of door invulling van een opzegformulier bij de receptie.

2.4
Het kinderabonnement dat wordt afgesloten heeft een abonnementsduur van 6 maanden, zoals vermeld en overeengekomen op de voorzijde van het inschrijfformulier en is erna maandelijks opzegbaar.

2.5
De opzegtermijn van het kinderabonnement bedraagt 1 volle kalendermaand. Opzegging dient te geschieden voor de 1e dag van een kalendermaand door middel van een aangetekend schrijven of door invulling van een opzegformulier bij de receptie.

2.6
Indien opzegging niet conform artikel 2.3 en/of 2.5 plaatsvindt, zal het abonnement automatisch worden verlengd.

2.7
De machtiging die u aan Club Active heeft verstrekt voor het automatisch incasseren van de abonnementskosten zal deze nadat u aan al uw betalingsverplichtingen heeft voldaan, door Club Active worden ingetrokken.

2.8
Na opzegging kunt u gebruik blijven maken van de faciliteiten tot de einddatum van het abonnement. Vooraf betaalde contributiegelden en eventueel resterende trainingstegoeden, die betrekking hebben op de periode na de einddatum van het abonnement, worden niet gerestitueerd.

Artikel 3 Wijzigen van de abonnementsvorm
3.1
De abonnementsvorm kan gedurende minimale abonnementsduur niet worden gewijzigd, tenzij dit een upgrade betreft.

3.2
Na de minimale abonnementsduur kan de abonnementsvorm op verzoek van de klant worden gewijzigd, met inachtneming van 1 volle kalendermaand.

Artikel 4 (Tijdelijk) stopzetten van het abonnement
4.1.
Bij een langdurige blessure of ingeval van een zwangerschap, dient u bij de receptie een mutatieformulier in te vullen voorzien van een medische verklaring. Na goedkeuring door Club Active zal uw abonnement tijdelijk worden stopgezet.

4.2.
Indien u buiten een straal van 15 km van het sportcentrum gaat verhuizen kan, in overleg met Club Active, uw abonnement worden stopgezet.

4.3.
Ingeval van een tijdelijke stopzetting van uw abonnement wordt tijdens de periode van stopzetting de betalingsverplichting opgeschort.

4.4.
Indien men eigenhandig een tijdelijke stopzetting van een abonnement invoert door opzegging en van de punten 4.1 & 4.2 is geen sprake of er is geen overleg geweest met directie Club Active, dan zal bij her inschrijving, inschrijfkosten à €25,‐ worden berekend.

Artikel 5 Abonnementskosten
5.1
Het incasseren van de abonnementsgelden zal elke kalendermaand worden uitgevoerd. U dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bank‐ of girorekening. Indien wij om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kunnen incasseren, heeft Club Active het recht om u storno‐ c.q. administratiekosten in rekening te brengen.

5.2
De kosten voor de abonnementsperiode dienen ook te worden betaald
indien u, om welke reden dan ook geen gebruik maakt van de
faciliteiten, tenzij Club Active u van uw betalingsverplichting heeft
ontheven doormiddel van artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

5.3
Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, houdt Club Active het recht om u de toegang tot de sportstudio te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan.

5.4
Indien wij genoodzaakt zijn om de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen de gerechtelijke kosten alsmede de buitengerechtelijke kosten op u worden verhaald.
|
5.5
Club Active behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig aan te passen.

Artikel 6 Openingstijden
6.1
De openingstijden van het sportcentrum worden vastgesteld door Club Active. Indien deze wijzigen, zult u daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld door middel van diverse publicaties. Tijdens officiële feestdagen en eventuele nader te bepalen dagen zal het centrum gesloten zijn, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van of restitutie van de reeds betaalde abonnementskosten.

6.2
Vakantieperiodes:
Sportstudio Club Active & Slender You zijn gedurende vakantieperiodes niet gesloten, er wordt in die periodes, een met zorg samengesteld vakantierooster, gehanteerd. Gezorgd wordt dat evt. alternatieve lessen toereikend zijn voor uw abonnement. Tijdens de vakantieperiodes dat de club het vakantierooster bezigt, lopen de abonnementsgelden gewoon door. Dit is al in de maandbedragen verrekend, derhalve zijn deze niet uitgesloten van betaling.

Artikel 7 Huishoudelijk reglement
7.1
U dient zich te houden aan de door Club Active gegeven instructies en
vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere sportkleding,
noodzakelijke orde en discipline.
7.2
In de sportruimtes dient u te allen tijde in correcte sportkleding
gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen en het gebruik
van een handdoek en een gesloten
bidon is verplicht. Sportschoenen in de bokszaal Brugge 8 zijn niet
toegestaan.
7.3
Schade die ontstaat door het zich niet houden aan de instructies en/of
vastgestelde reglementen, zal in alle gevallen op u worden verhaald.

Artikel 8 Veiligheid/aansprakelijkheid/overmacht

Page 2
20220401
8.1
Club Active is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van
persoonlijke eigendommen in het sportcentrum. Eventuele gevonden
voorwerpen kunnen bij de receptie worden afgehaald.
8.2
U dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’s
met zich meebrengt. Beoefening van enigerlei tak van sport en/of
gebruik van de faciliteiten binnen het sportcentrum geschiedt geheel
op eigen risico. Eventuele schade en daaruit voortvloeiende kosten zijn
geheel voor eigen rekening.
8.3
In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan iedere
omstandigheid, waarop Club Active geen invloed heeft, noch
redelijkerwijs kan hebben en die haar dienstverlening onmogelijk
maakt, wordt Club Active ontslagen van haar verplichtingen uit hoofde
van de gesloten overeenkomst.

Artikel 9 Clubapp
9.1
Na inschrijving bij Club Active ontvangt u een clubapp. Met deze app
dient u zich in te schrijven bij elke  groepsles waaraan u wilt
deelnemen.
9.2
Indien u bent verhinderd voor deelname aan de ingeplande groepsles,
dan kunt u zich middels dezelfde app ook afmelden. Dit kan minimaal
een uur voor aanvang les. Binnen het uur wordt een credit in rekening
gebracht.
9.3
U kan de app downloaden in de Appstore of Playstore: Sportstudio
Club Active

LET OP! Het is ZOMER

DE SPORTSCHOOL (slenderen/cardio/fitness) IS VAN MAANDAG 22 JULI t/m ZONDAG 11 AUGUSTUS TUSSEN 12:00 UUR EN 18:00 UUR GESLOTEN.
(En vrijdags vanaf 14:00 uur)

FIJNE VAKANTIE ALLEMAAL!
De groepslessen gaan gewoon door, zie lesrooster.

Dit zal sluiten in 20 seconden